Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου Νικάνορος 

Στη θέση όπου είναι κτισμένος ο ναός του Αγίου Νικάνορος προϋπήρχεν αρχαίος ναός, που είχε κτισθεί στα 1709, στην εποχή που αρχιερεύς ήταν ο Ζωσιμάς. Σώζεται επιγραφή με το ακόλουθο κείμενο:

«Ο θείος ούτος και ιερός ναός, ο επ’ ονόματι τιμώμενος του οσίου πατρός ημών Νικάνορος του θαυματουργού ηγέρθη εκ βάθρων το Σ<ωτήριον> έτος 1709 αρχιερατεύοντος του Κου Ζωσιμά. Επεσκευάσθη δε κατ’Αύγουστον του 1899 τη (με τη) συνδρομή και πρωτοβουλία του κ. Ιωάννου Καρακώτσιου».

Φωτογραφία: Συλλογή   Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη περισσότερα