Χατζής Δημήτριος Κων/νου

Σιάτιστα  1897-  Παλαιό Φάληρο 1985

Εκπαιδευτικός

 

Σπούδασε στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και ύστερα στη Φιλοσοφική Αθηνών.

Διορίστηκε καθηγητής στη Σιάτιστα, όπου δίδαξε το χρονικό διάστημα 1923-1928,   και μετά πήγε για σπουδές στη Γερμανία.

Διετέλεσε Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, πρόεδρος του ΟΕΔΒ, πρόεδρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Γενικός Δ/ντής του ΥΠΕΠΘ.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που βοήθησε με την εμπειρία  και το κύρος του στη λύση εκπαιδευτικών προβλημάτων της πατρίδας του Σιάτιστας.

Χαρακτηριστικές και πηγές για τον ερευνητή είναι οι εργασίες του για την ιστορία της Σιάτιστας και τους ευεργέτες της.

Έγραψε σχολικά βιβλία Ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση,  τα οποία, ύστερα από διαγωνισμό, ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας και επί σειρά ετών συντρόφευαν τους μαθητές. Για τα βιβλία αυτά σε δημοσίευμα στην εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο Χ. Κ. σημειώνει ότι διακρίνονταν για τη σαφήνεια, ακριβολογία, επαγωγικότητα και πληρότητα των προσφερομένων γνώσεων.

     

Σημειώνουμε όσα από τα έργα του εντοπίσαμε στη Μανούσεια  Δημόσια  Κεντρική  Ιστορική  Βιβλιοθήκη Σιάτιστας και στο διαδίκτυο:

 

1."Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω", (Πλάτων, έτος Ι, τευχ. Α΄-Β΄, 1958, σελ.14). Αθήναι: Σιδέρης, [χ. χ.].

2.Λεύκω΅α εις ΅νή΅ην Ιωάννου Τρα΅πατζή, ΅εγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης. Επιμέλεια Δ. Χατζή. Εκδίδεται υπό της Επιτροπής   Κληροδοτή΅ατος Ι.Τραμπατζή, Αθήναι 1970.

3.Η συμβολή της Σιατίστης  εις τους Εθνικούς Αγώνας, διάλεξις. Εκδοτική  Εταιρία Ιω. Καμπανάς Α.Ε. Αθήναι 1971.

4.Ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος. Έκδοση Εθνικής  Ενώσεως Βορείων Ελλήνων  (Ηπειρωτών- Μακεδόνων - Θρακών ), Αθήναι 1971.

5.Οι Μακεδόνες εις το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, διάλεξις. 'Εκδοσις της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος, Αθήνα 1978.

 

Κάποια από τα  σχολικά βιβλία μπορείτε να τα δείτε στην   ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΕΔΒ:     http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/

¨     

¨     

Βιβλιογραφία :

 

1.Δάρδας Α. , Ίδρυση και  λειτουργία του Τρα΅παvτζείου Γυ΅vασίου Σιατίστης με την  εποπτεία της Εκκλησίας. Συ΅βoλή στην  εκκλησιαστική και εκπαιδευτική  ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού  Ιδρύματος  Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων",  Θεσσαλονίκη 1997, Παράρτημα Γ΄.

2.Στρακαλής  Μ., 50 έτη Ελευθερίας, Τύποις Τσιρώνη, Αθήναι 1962. Έκδοση του Δήμου Σιάτιστας σελ.126.

3.Χ.Κ., Εκείνοι  που φεύγουν, Δημήτριος Κ. Χατζής 1897-1985, δημοσίευμα  στην εφημερίδα  «Εφημερίς», μηνιαία έκδοση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου  Σιάτιστας "Μαρκίδες   Πούλιου" αρ. φύλλου 33, Ιούλιος 1985, σελ.2.

   

επιστροφή