Φλωράς Θεόδωρος του Χριστοδούλου

Σιάτιστα 1862-  Κωνσταντινούπολη   1916

Ιατρός

 

Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.  Σπούδασε Ιατρική στη Λειψία. Ανακηρύχτηκε διδάκτωρ το 1888.

Επέστρεψε στην Κων/πολη και από το 1889 εργάστηκε στην υπηρεσία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων ως Aρχίατρος.

Φοιτητής ακόμη, το 1882,  μετέφρασε από τα γερμανικά το βιβλίο του Φ.Tερκς, Πρώτα στοιχεία σωματολογίας του ανθρώπου.

Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά, όπως η Τεργεσταία Κλειώ, η Εστία, η Κλειώ της Λειψίας, Νευρολογική Επιθεώρηση  κ. α.

Οι εργασίες του, πέρα από την επιστημονική τους αξία, διακρίνονταν και για τα «ωραία» ελληνικά του, ώστε ο σοφός γάλλος της εποχής του  Γουσταύος Έιχθαλ  δημοσίευσε άρθρο «περί παραδοχής της νέας ελληνικής γλώσσης ως γλώσσης επιστημονικής παγκοσμίως».

 

«Ο δημιουργός του καλού βιβλίου είναι ο καλός αναγνώστης. Το γερό κεφάλι τίποτε δεν θα διαβάσει  χωρίς ωφέλειαν· εις κάθε βιβλίον θα εύρη μερικάς εμπιστευτικάς ανακοινώσεις και νύξεις, αι οποίαι μένουν κρυμμέναι εις όλους τους άλλους και είνε αναμφιβόλως προωρισμέναι μόνον δια το αυτί το ιδικόν του. Ο καθείς μόνος του χρεωστεί ν’ ανακαλύψη δια τον εαυτόν του την τέχνην  της καλής αναγνώσεως,  διότι όπως υπάρχουν δημιουργικοί συγγραφείς, έτσι υπάρχουν και δημιουργικοί αναγνώσται.»

 

Το παραπάνω  κείμενο  είναι απόσπασμα από ένα δημοσίευμα του Θ. Φλωρά στο Ημερολόγιο του Σκόκου του έτους 1912  με τίτλο ΑΤΟΜΙΚΑΙ ΝΥΞΕΙΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΡΣΟΝ )  και συνοδεύεται  από  σημείωμα του εκδότη στο οποίο  μεταξύ άλλων αναγράφονται: «Ο εν Κων/πόλει γνωστός συγγραφεύς και αρχίατρος των Ανατολικών Σισηροδρόμων κ. Θ. Χ. Φλωράς ευηρεστήθη να πέμψη ημίν δια τον ανά χείρας τόμον του 1912 τας άνωθι σελίδας, εξ ανεκδότων μεταφράσεών του από τα έργα του Έμερσον, εχούσας πολύ το ενδιαφέρον και την επικαιρότητα …..».

 

Εργογραφία :

 

AΡΘΡΑ

 

 Στο Ημερολόγιον Σκόκου:

(1907)  Η υπερκόπωσις των μικρών μας, τόμος 22 σελ. 330.

(1908)  Η υγιεινή της φυτοφαγίας, τόμος 23 σελ. 75.

(1909)  Το ανάγλυφον του Ιβρίζ, τόμος 24 σελ. 113.

(1912) Ατομικαί νύξεις (Αποσπάσματα από τον Έμερσον), τόμος 27 σελ. 268.

Τα  κείμενα αυτά είναι δημοσιευμένα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/hmerologio_skokou/index  

 Στο περιοδικό ΕΣΤΙΑ

(1888)   Αι χείρες και τα χειρόκτια, τόμος 26, αριθμ. τεύχους 669,  σελ. 693.

(1888)    Έγειραι και περιπάτει, τόμος 26, αριθμ. τεύχους 670,  σελ. 711.

(1888)   Αι ασθένειαι του φθινοπώρου, τόμος 26, αριθμ. τεύχους 672,  σελ. 741.

(1888)  Ο ύπνος και τα ποτά, τόμος 26, αριθμ. τεύχους 675,  σελ. 785.

(1889)  Ιατρικαί διαλέξεις: θέρμανσις των οικιών, τόμος 27, αριθμ. τεύχους 679,  σελ. 13.

(1889)   Το καρδιοχτύπι, τόμος 27, αριθμ. τεύχους 683,  σελ. 77.

(1889)  Πόθεν κυρίως πηγάζουσιν αι ασθένειαι, τόμος 27, αριθμ. τεύχους 685,  σελ. 106.

(1889)  Πόθεν κυρίως πηγάζουσιν αι ασθένειαι, τόμος 27, αριθμ. τεύχους 686,  σελ. 120.

(1889)  Πόθεν κυρίως πηγάζουσιν αι ασθένειαι, τόμος 27, αριθμ. τεύχους 687,  σελ. 237.

(1889)  Πως βλέπομεν; τόμος 28, αριθμ. τεύχους 706,  σελ. 22.

(1889)   Ιατρικαί διαλέξεις περί λουτρών, τόμος 28, αριθμ. τεύχους 709,  σελ.73.

(1890)   Αι ασθένειαι του συρμού, τόμος 29, αριθμ. τεύχους  9,  σελ. 138.

(1890)  Τα λουτρά, τόμος 30, αριθμ. τεύχους 28,  σελ. 29.

Τα  παραπάνω κείμενα είναι δημοσιευμένα  και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/estia

Στο περιοδικό ΚΛΕΙΩ

(1890)   Τα βακτηρίδια και ο Κωχ, τόμος 6, Αρ. 17, σελ. 260.

Το  κείμενο είναι δημοσιευμένο και  στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/kleio/index

 

ΒΙΒΛΙΑ:

1.Η χρήσις του βίου/ Lubbock John sir, μεταγλωττισθείσα υπό Θεοδ. Χ. Φλωρά.  Επί τη βάσει της 44ης εκδόσεως και τη εγκρίσει του συγγραφέως.  Κωνσταντινούπολις   1900.

2.Πώς να ζήτε / Lord John Lubbock.  Μετάφρασις εκ της 44ης εκδόσεως  υπό Θεοδώρου Χ. Φλωρά.  Εν Αθήναις 1911.

3.Το βιβλίον της υγείας : Στοιχεία πρακτικής υγιεινής, / υπό Θ. Χ.Φλωρά Ιατρού.   Αθήναι 1890.

4. Πρώτα στοιχεία Σωματολογίας του Ανθρώπου, / συντεθέντα μεν υπό Φ. Τερκς, εκ του Γερμανικού δε μεταφρασθέντα υπό Θεοδώρου Χ. Φλωρά, Σιατιστέως. Μετά οκτώ διχρώμων πινάκων. Αδεία καί εγκρίσει της εν Κωνσταντινουπόλει Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Πρός χρήσιν των μαθητευόντων.  Λειψία 1882.

5.Πρώτας βοήθειας εις πληγωμένους και αιφνιδίως ασθενήσαντας, Αθήναι, [χ.ε.] 1902.

6. Φυσιολογία του ανθρώπου... / G. Bunge: μεταφρασθείσα υπό Θ.Χ. Φλωρά,   Αθήναι  [χ.ε.] 1905.

7. Λόγια του κόσμου υπό Emerson, Ralph Waldo,/ μετάφρ. Θ. Χ. Φλωρά, εν Αθήναις 1914.

 

Όλα τα βιβλία βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

Βιβλιογραφία:

 

1.«Ημερολόγιον Σκόκου»  1905, «Φυσιογνωμίαι εκ του έξω ελληνισμού».

2.Γιώργος Λεκάκης, «Ο Σιατιστινός αρχίατρος Θεόδωρος  Φλωράς και πώς η ελληνική έγινε η παγκόσμιος επιστημονική γλώσσα». Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «Εφημερίς». Μηνιαία έκδοση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας "Μαρκίδες Πούλιου",στο φύλλο του Ιανουαρίου 2009, και αναδημοσιεύθηκε επίσης στο περιοδικό του Οργανισμού για την Διάδοση της  Ελληνικής Γλώσσης (ΟΔΕΓ) στο τεύχος Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009.

3.Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ.

   

επιστροφή