Όρκος Φιλικών, πίνακας του Διον. Τσόκου.  

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ .91 εκδ. «Μέλισσα»)