Ο Ρήγας ψάλλει το Θούριο, πίνακας του P. Von Hess.

( Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος,   τ. 1ος, σελ.  83, εκδ. «Μέλισσα»)