Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας

(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ιστορία του Ελλ. Έθνους τ. ΙΒ σελ. 22 , Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.)