Γεώργιος Σφήκας του Νικολάου

Σιάτιστα 1864  - (Λιβούνοβο;)1917

Εκπαιδευτικός

 

 

   

«Ο Γεώργιος Σφήκας, γόνος της αρχαιότερης οικογενείας της Σιάτιστας, τελείωσε την  Ελληνική Σχολή αυτής  και θέλοντας να λάβει  ανώτερη μόρφωση μετέβη στα Βιτώλια (το Μοναστήρι,  σήμερα Bitola της ΠΓΔΜ) όπου τελείωσε το Γυμνάσιο  και κατόπιν στας Αθήνας, όπου εσπούδασε Φιλολογικά στο εκεί Πανεπιστήμιο. Ύστερα από τις  φιλολογικές  σπουδές του διορίστηκε  καθηγητής του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας (1891). Μα ο διορισμός του αυτός δεν τον ικανοποίησε. Ζητούσε στάδιο ευρύτερης εθνικής δράσης. Συνδέει την τύχη του με έτερο γόνο  φιλοπάτριδος οικογένειας, με  την ονόματι Βασιλικήν  θυγατέρα του Ν. Ρούζιου, ο οποίος αναδείχτηκε άλλοτε σωτήρας της Σιάτιστας, και ακολουθούμενος από αυτήν έρχεται στη Β. Μακεδονία, όπου ανοίγονταν στάδιο, που μπορούσε να ικανοποιήσει  την φλόγα του πατριωτισμού του Σφήκα με τελεσφόρα εργασία ενάντια των βουλγαρικών ωμοτήτων…… Οι επιτετραμμένοι της βουλγαρικής προπαγάνδας είχαν λυσσάξει εναντίον του  και ζητούσαν να εύρουν ευκαιρία  για την εξόντωσή του…..»

(Φ. Ζυγούρης. Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. χειρ. 419).

«…Το Γεώργιο Σφήκα όμως βρήκαν την ευκαιρία οι Βούλγαροι, που μπήκαν ως ουραγοί των Γερμανών στην Ανατολική Μακεδονία το 1916, να τον συλλάβουν και να τον κατακρεουργήσουν….» (Αντ. Μ. Κολτσίδας, Ιστορία του Μελενίκου, σελ. 255).

Ο Αντ. Μ. Κολτσίδας, στο ίδιο βιβλίο στη σελ. 162  σημειώνει ότι  η Βασιλική Σφήκα μετέχει στα γεγονότα του Μελενίκου το 1912, όταν οι γυναίκες της πόλης αυτής, με υποκίνηση του Γ. Σφήκα,  αντέδρασαν στο κτίσιμο βουλγαρικού σχολείου και εκκλησίας στο Μελένικο και παρέχει τα σχετικά ιστορικά αρχεία.

 

Βιβλιογραφία:

 

1.Αποστόλου  Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης, Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., Αθήναι 1929, σελ. 68.

2. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην Γεγονότα,  Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1979, σελ. 135.

3. Φίλιππος Ζυγούρης, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, (υπό έκδοση ), σελ. χειρογράφου 419.

4.Αντ. Μ. Κολτσίδας, Ιστορία του Μελενίκου, Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτισμός-Εθνικοί Αγώνες. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2005.

5.Μιλτιάδης  Στρακαλής, «50 Έτη Ελευθερίας», έκδοση του Δήμου Σιάτιστας, Τύποις Τσιρώνη, Αθήναι 1962, σελ. 123.

6. Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915. Τυπογραφείον Ιωάννου Κουμενου, Θεσσαλονίκη.

 7. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας — Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, φάκ. 95,  24 Ιανουαρίου 1917  «Πίναξ εμφαίνων τα ονόματα των υπό των Βουλγάρων και Τούρκων φονευθέντων εν τη Ανατολική Μακεδονία λειτουργών της Παιδείας».

επιστροφή