Λαζάρου Αναστάσιος του Γεωργίου

Σιάτιστα 1885- Αθήνα 1947

Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

 

Φοίτησε στο Δημοτικό στη Σιάτιστα. Γυμνασιακές σπουδές έκανε στην Αθήνα ως υπότροφος του Μανούσειου κληροδοτήματος. Στη συνέχεια σπούδασε στη Φιλοσοφική του Παν/μίου Αθηνών και πήρε πτυχίο το 1907. Δίδαξε στο Γυμνάσιο Τσοτυλίου, Σιάτιστας, Βέροιας και στο Βαρβάκειο Αθηνών. Δίδαξε στο Διδασκαλείο Θεσ/νίκης και στο Διδασκαλείο της Μέσης και Τεχνικής  Εκπ/σης Αθήνας.

Σε συνεργασία με το συνάδελφό του και ύστερα καθηγητή Παν/μίου Χαράλαμπο Θεοδωρίδη έγραψε βιβλία Ιστορίας για τους μαθητές της στοιχειώδους και μέσης εκπ/σης,  τα οποία επανειλημμένα κρίθηκαν και εγκρίθηκαν και βοήθησαν μαθητές και διδασκάλους στο έργο τους.

Για την προσωπικότητα του Αναστασίου Λαζάρου χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που ακολουθεί από το έργο του Δ. Χατζή: "Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω":

"O Αναστάσιος Λαζάρου αφήκεν ίχνη της διαβάσεώς του εκ του Γυμνασίου κατά τα έτη της νεότητός του διά της αρτίας επιστημονικής και παιδαγωγικής του μορφώσεως και του σεβασμού, τον οποίον ενέπνεεν η ολυμπία γαλήνη και νηφαλιότης του εις την τάξιν του. Ήτο ο μόνος καθηγητής, ο οποίος κατά τα έτη της υπηρεσίας του εις Σιάτισταν δεν εθεάθη ωργισμένος εντός και εκτός της παραδόσεως. Ένα βλέμμα του προδίδον εσωτερικήν  δυσφορίαν ήρκει να καθηλώση εις την θέσιν του και τον πλέον ζωηρόν μαθητήν. Μοναδική ήτο η ικανότης του εις την οργάνωσιν σοβαρών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του σχολείου".

 

 

Εργογραφία:

1. Λαζάρου Α. Γ., "Σιάτιστα", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους 1910. Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις.
2. Λαζάρου Α. Γ. "Λαογραφική ύλη εκ Σιατίστης της Μακεδονίας", (βραβευθείσα κατά τον β΄ διαγωνισμόν της Γλωσσικής Εταιρείας εν Αθήναις), Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους 1910. Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις.

3. Λαζάρου Α., Δημοτικά τραγούδια,  διάλεξις εις το Διδασκαλείον Μ. Εκπαιδεύσεως.  Τύποις Κ.Σ. Παπαδογιάννη. Εν Αθήναις 1936.(Ανατύπωσις εκ του "Δελτίου λειτουργών Μ.Εκπαιδεύσεως" Μάρτιος-Απρίλιος, 1936).

Από τα πολλά σχολικά βιβλία - των οποίων γίνονταν ανατυπώσεις μέχρι και τη δεκαετία του 1970-  ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

4. Θεοδωρίδης Χαράλαμπος-Λαζάρου Αναστάσιος, Μαθήματα Ιστορίας, Για την 6η του δημοτικού σχολείου, Τα νέα χρόνια, [χ.ε.] Αθήναι 1926.

5. Θεοδωρίδης Χαράλαμπος-Λαζάρου Αναστάσιος, Σύνοψις γενικής Ιστορίας διά τας εμπορικάς σχολάς, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων, δια την Β' τάξιν. [χ.ε.] Αθήναι  1927.

6. Θεοδωρίδης Χαράλαμπος-Λαζάρου Αναστάσιος, Ιστορία των Νέων Χρόνων, δια την Ε' τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου,  Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις,  1946, φωτογραφία.

7. Θεοδωρίδης Χαράλαμπος-Λαζάρου Αναστάσιος, Θεοί και ήρωες,  για την Γ' τάξη των δημοτικών σχολείων,  τυπ. Δημητράτου, Αθήναι  1946.

Αρκετά από τα σχολικά εγχειρίδια μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:  ΟΕΔΒ/Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 

Βιβλιογραφία:

1. Συλλογικό, "Σιατιστινή προσωπογραφία, προσφιλείς νεκροί", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972. Τυπογραφείον Αφων Αλτιντζή Ο.Ε., σελ.Γ123.
2. Ζυγούρης Φ., Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, (υπό έκδοση)
, σελ. χειρογράφου 31 και 631.

3. Χατζής Δημήτριος Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω, (Πλάτων, έτος Ι, τευχ. Α΄-Β΄, 1958, σελ.14), Αθήναι, Σιδέρης, [χ.χ.].

επιστροφή