Καπνουκάγιας Χρίστος του Κων/νου

Σιάτιστα 1900 - Σιάτιστα 1991

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

 Φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο της Χώρας.

Αποφοίτησε με άριστα από το Τραμπάντζειο το 1920.

Το 1924 πήρε το πτυχίο της Φιλοσοφικής σχολής από το Παν/μιο Αθηνών.

Υπηρέτησε ως καθηγητής στο Τραμπάντζειο το χρονικό διάστημα 1924-1926.

Με ειδική εκπαιδευτική άδεια σπούδασε στα Πανεπιστήμια  Λειψίας  και Βερολίνου Λατινική Φιλολογία το χρονικό διάστημα 1926-1930.

Το 1930 αναγορεύθηκε διδάκτωρ  της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας.

Από το Μάρτιο του 1930 μέχρι και το 1949, που αποχώρησε από την ενεργό πανεπιστημιακή δράση για λόγους υγείας, εξήντλησε όλη την πανεπιστημιακή ιεραρχία. Βοηθός, υφηγητής, εντεταλμένος καθηγητής και τέλος τακτικός καθηγητής στην έδρα της Λατινικής Φιλολογίας.

Από τα 33 έργα του που εντοπίσαμε ξεχωρίζουμε ένα, την Αρχαία Ρωμαία, για την πρωτοτυπία και τη χαριτωμένη αναφορά του στη Σιάτιστα.

Στις  σελίδες 119,120, 122  αυτού του βιβλίου κάνει λόγο για την κόμμωση των γυναικών της αρχαίας Ρώμης ανάλογα με την ηλικία τους και προχωρεί σε αναφορές παραλληλισμού ή απλής ομοιότητας προς το χτένισμα των γυναικών της Σιάτιστας.

«…Αι Ρωμαίαι μικραί…(τα μαλλιά των) τα έπλεκον εις πλοχμόν, πλεξούδαν (κλώσαν λεγομένην εις την Σιάτισταν της Δυτικής Μακεδονίας), …

…όταν η κόρη έφθανεν εις ώραν γάμου τότε τα μαλλιά της επλέκοντο εις κόρυμβον (κότσον)… … εις την Σιάτισταν της Δυτικής Μακεδονίας ο κόρυμβος λέγεται κούκους...».

 

Βιβλιογραφία

 

1. Δάρδας Α., Χρίστος Κων/νου Καπνουκάγιας, ο Σιατιστεύς Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών. Ανάτυπο από το περιοδικό  ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, τεύχος 26,  Θεσ/νικη 1981.

2. Δάρδας Α., Ίδρυση και  λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την  εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή στην  εκκλησιαστική και εκπαιδευτική  ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού  Ιδρύματος  Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων",Θεσσαλονίκη 1997,Παράρτημα Γ΄.

3. Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Αρχαία Ρωμαία, Βιβλιοθήκη ανωτέρας σχολής μορφώσεως ελληνίδων Ιονίου Σχολής, εις μνήμην Απόλλωνος Καβαλλιεράτου, Αθήναι 1935, σελ. 119,120,122.

 

Εργογραφία του Χρίστου Κ. Καπνουκάγια:

 

01. Μια σκιαγραφία της Σιατίστης,  Μακεδονικόν Ημερολόγιον  Ν. Σφενδόνη,  1925.

02.Τα καλλωπιστικά των γυναικείων προσώπων κατά τον Οβίδιον, Μακεδονικόν Ημερολόγιον  Ν. Σφενδόνη,  1929.  

03. Τα αίτια του μεγαλείου της Ρώμης, Heinze Richard, μεταφρασθέν υπό Χρίστου Κ. Καπνουκάγια, Αθήναι 1930.

04. "Die Nachahmungstechnik Senecas in den Chorliedern des Hercules Furens und der Medea, von Christos K. Kapnukajas Borna-Leipzig : Noske R. 1930. "

05. Catull und Phalaekos,  von Christos K. Kapnukajas, Athen 1930.

06. Quen ad modum Eugenius Bulgaris Virgili Aeneida ex latino in sermonen Homericum convertereit, Athenis 1930.

07. Τα Λατινικά ως παράγων αναγεννήσεως  της Επιστήμης εν Ελλάδι, Αθήναι 1930.

08. Η αυτοβιογραφία του Παναγ. Παπαναούμ, Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας, 1933.

09. Η κρίσις των αρχών της ελληνικής μαθηματικής επιστήμης, H. Ηasse, S.Scholz, μετάφρασις    μετά προλόγου υπό Φ. Βασιλείου, Χρ. Καπνουκάγια, Αθήναι 1934. Απόσπασμα από το δελτίο  της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τομ. ΙΔ' α, β, ΙΕ' α.

10. Η αρχαία Ρωμαία, Αθήναι 1935.

11. Miscellanea Ηoratiana, Αθήναι 1936.  Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. Τα πρότυπα των Τρωάδων του L. Annaei Senecae, Αθήναι 1936.

13. Οι ηγήτορες της αρχαίας Ρώμης λόγιοι και οι νεωτερισμοί, Αθήναι 1938.

14. Salaputium disertum, Αθήναι 1939. Εκατονταετηρίδα Πανεπιστημίου Αθηνών.

15. Το πρότυπον και ο μιμητής του 45ου ποιήματος του  C. Valerii  Catulli, Αθήναι 1939.

16. Τα προοίμια του Σαλουστίου Κρίσπου και το “Περί Ευβουλίας” έργον του Κλεάνθους,  το: Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄,ΕνΑθήναις, Τύποις “Πυρσού”, 1940, σσ. 107-121.

17. Γλωσσάριον Σιατίστης, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη,1950.

18. Φύλλα από την αυτοβιογραφίαν μου, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη,1951.

19. Αι παιδικαί μου αναμνήσεις, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη,1952, 1954.

20. Ο Νικόλαος Σφενδόνης, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη,1955.

21. Ι τζέπις,(Ηθογρ.) Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη,1956.

22. Από την αυτοβιογραφίαν μου. Ο πολιτισμός της Σιατίστης, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.  Σφενδόνη,1959.

23. Οι έρωτές μου  {Από την αυτοβιογραφίαν μου}, Αθήναι 1961.

24. Η πρωτοτυπία εν τη ποιήσει του Βιργιλίου   (P. Virgili Maronis), Αθήναι 1962.

25. Ο ζωϊκός μου έρως {Από την αυτοβιογραφίαν μου},  Αθήναι 1963.

26. Η ερωτική τέχνη κατά τον Οβίδιον, Αθήναι 1964.

27. Τα αντιφάρμακα του έρωτος κατά τον Οβίδιον, Αθήναι 1964.

28. Ο Σένεκας και η αναγέννησις, Αθήναι 1967.

29. Αι πανεπιστημιακαί μου παραδόσεις: Έτος πρώτον 1930-1931: Περί των "Ηρωίδων" του     Οβιδίου, Αθήναι 1968.

30.  Η Μητέρα μου, Αθήναι 1969.

31. Ο Πατέρας μου, Θεσ/νίκη 1972.

32. De L. Annaei Senecae Apocolocynthose Collatio Editionis Jean Jacques Rousseau, στο  Studi Classici in onore di Quintino Cataudella, Vol III, Catania, 1972.

33. Οι διδάσκαλοι και οι καθηγηταί μου του Δημοτικού Σχολείου Σιατίστης, του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιατίστης  και των πανεπιστημίων Αθηνών, Λιψίας και Βερολίνου {Από την αυτοβιογραφίαν μου}, Θεσσαλονίκη,1975,1976, 1977.

 

Όσα έργα είναι σημειωμένα με κόκκινο  χρώμα είναι αυτά που  ο ίδιος  ο Χ. Κ. αναγράφει στην εργογραφία  του  στο τελευταίο του έργο,  Οι   καθηγηταί μου  των πανεπιστημίων Αθηνών, Λιψίας και Βερολίνου {Από την αυτοβιογραφίαν μου}, Θεσσαλονίκη, 1977.

 

Πηγές ( για την εργογραφία):

 

1. Καπνουκάγιας Χρίστος,  Οι καθηγηταί μου  των πανεπιστημίων Αθηνών, Λιψίας και Βερολίνου {Από την αυτοβιογραφίαν μου}, Θεσσαλονίκη, 1977.

 

2. Μέγας Αναστάσιος κ.α., Συμβολή στη βιβλιογραφία της Σιάτιστας,  στο Σιατιστέων  Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, Τυπογραφείον Αφων Αλτιντζή Ο.Ε., σελ. Β3.

 

3.  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ: Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού   

 

4.  ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

6.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:    

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του. 

 

 

 

επιστροφή